Обработване на записи от видеонаблюдение

Тема

Защита на лични данни

март 5, 2024

Наскоро Комисията за защита на личните данни излезе със становище относно допустимостта на използването на видеонаблюдение за оценка на работата на служителите за определяне на допълнителните им възнаграждения. Становището е по искане на компания, която притежава верига бензиностанции в цялата страна. В случая компанията разработва собствена вътрешна система, базирана на предварително определени критерии, чието изпълнение следва да доведе до предоставяне на бонуси на служителите. Целта на компанията е да осигури обективно наблюдение на работата на своите служители, вместо да разчита на субективната преценка на мениджърите.

Основните аргументи за недопустимостта на подобни дейности са описани по-долу:

» Бензиностанциите са обществено достъпни зони и ще бъдат засегнати неограничен брой различни категории субекти на данни, а не само служители на компанията (клиенти, посетители, вкл. деца).

» Чл.107и, ал. 3, т. 7 от Кодекса на труда дава възможност на работодателите да въведат системи за наблюдение (при необходимост) след получаване на писменото съгласие на съответните служители. Според комисията изразът „ако е необходимо“ означава, че целите на работодателите не могат да бъдат постигнати с други средства, което в случая не е така.

» Необходимост от спазване на принципа за минимизиране на данните. Използването на видеонаблюдение с цел наблюдение как служителите изпълняват работните си задължения трябва да се избягва освен в ограничени случаи – когато това се изисква изрично от закона или когато се извършват високорискови производствени дейности (напр. във фармацевтичната, химическата и ядрената индустрия).

» Подобни дейности по видеонаблюдение представляват форма на допълнителна обработка на лични данни и критериите на чл. 6, ал. 4 от GDPR за съвместимост между първоначалната и последващата цел не са налице, като в същото време не е възможно да се получи валидно съгласие от служителите за такава обработка.

В резултат на това комисията счита, че оценката на личното представяне на служителите представлява обработка, която е несъвместима с първоначалната цел за сигурност на събирането на данните и следователно е недопустима.